ALGEMENE VOORWAARDEN

NADYURA NAVARRO

Artikel 1 Omschrijving begrippen

1.1. Nadyura Navarro is een onderneming, opgericht door Nadyura Navarro en is ingeschreven in de KvK onder het nummer 54753821.
1.2. De opdrachtgever/cliënt/ deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan Nadyura Navarro opdracht geeft tot het uitvoeren van de opdracht.
1. 3. De opdracht: de opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, zoals geldend tussen de opdrachtgever en Nadyura Navarro.
1.4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderzins) exclusief btw.
1. 5. Verschotten: de kosten die Nadyura Navarro in het belang van de opdrachten maakt.
1.6. Diensten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten, waaronder (online)trainingen en cursussen in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
1.7. Producten: alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten;
1.8. Cliënt: degene die deelneemt aan trainings,- of cursustraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en producten, waarbij de opdrachtnemer haar diensten aanbiedt of levert. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2.3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 3 Offertes

3.1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
3.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie

Artikel 4. Opdracht

4.1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Nadyura Navarro. De opdracht zal niet zijn aanvaard eerder dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
4.2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Nadyura Navarro, niet tot een resultaatsverplichting. Nadyura Navarro zal zich inspannen haar diensten naar verwachting en conform de overeengekomen opdracht te leveren.
4.3. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Nadyura Navarro.
4.4. Zowel de opdrachtgever als Nadyura Navarro is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 5. Evenementen/bijeenkomsten/cursussen

5.1. Na aanmelding voor een bijeenkomst of cursus ontstaat een betalingsverplichting ongeacht of er deelname volgt. Indien tenminste 14 dagen van te voren wordt geannuleerd zal opdrachtnemer in overleg treden om bij verhindering voor de opgegeven datum een alternatieve datum voor deelname aan de bijeenkomst of cursus ingepland kan worden. Dit schept geen verplichting voor de opdrachtnemer indien er geen alternatieve datum beschikbaar is.
5.2. Na het afnemen van een toegangskaart voor een evenement ontstaat geen recht op restitutie indien de afnemer niet langer deel wenst te nemen.
5.3. Bij het afnemen van een traject pakket, zijnde een 1 op 1 training, dient een ingeplande afspraak tenminste 24 uur van te voren te worden geannuleerd. Indien niet tenminste 24 uur van te voren wordt geannuleerd vervalt daarmee het recht op een vervangende afspraak.

Artikel 6. Producten

6.1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
6.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
6.3. Opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.
6.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de opdrachtnemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Geen resultaatsgarantie

7.1. De opdrachtgever accepteert en gaat ermee akkoord dat hij voor 100% verantwoordelijk is voor zijn eigen voortgang en resultaat bij het volgen van trainingen en het deelnemen aan evenementen en cursussen. De opdrachtgever accepteert en gaat ermee akkoord dat hij de bepalende factor is van het succes na het volgen van de trainingen en / of cursussen
bij opdrachtnemer.
7.2. De opdrachtnemer geeft geen garanties verbaal dan wel geschreven met betrekking tot nakoming van deze overeenkomst anders dan specifiek is overeengekomen.
7.3. De opdrachtnemer geeft geen garanties of waarborg dat de trainingen en cursussen zullen voldoen aan de vereisten van de opdrachtgevers en / of deelnemers of dat alle opdrachtgevers en / of deelnemers dezelfde doelen zullen bereiken.

Artikel 8. Deskundig en specialistisch advies

De opdrachtnemer geeft geen medische, of psychische therapie. De opdrachtgever en deelnemers stemmen ermee in om zorg te dragen voor hun eigen welzijn en gezondheid gedurende de trainingen en cursussen en medische zorg (inclusief, doch niet slechts, psychotherapie) te zoeken en ondergaan indien nodig.

Artikel 9. Honorarium en declaratie

9.1. De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte
werkzaamheden door Nadyura Navarro een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium: op uurbasis; dan wel afhankelijk van de met Nadyura Navarro gemaakte afspraken een vooraf vast overeengekomen honorarium.
9.2. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Nadyura Navarro ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het haar toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds wekelijks in rekening worden gebracht.
9.3. Wordt een vast honorarium afgesproken, dan zijn de aangeboden producten en diensten bij vooruitbetaling verschuldigd voorafgaand aan het plaatsvinden daarvan.

Artikel 10. Betaling

10.1. De opdrachtgever is gehouden de facturen van Nadyura Navarro zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.2. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.
10.3. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Nadyura Navarro alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Nadyura Navarro voor schade die daardoor mocht ontstaan.
10.4. Klachten met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
10.5. Klachten en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Nadyura Navarro van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst

11.1 Nadyura Navarro heeft te allen tijde het recht deelname op voorhand te weigeren. Daarnaast is Nadyura Navarro gerechtigd een overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
11.2. Indien een product wordt aangeschaft tijdens een pre-sale of lancering en niet direct toegang wordt verschaft tot de content, heeft deelnemer tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst kosteloos te herroepen.
11.3. Indien deelnemer binnen deze 14 kalenderdagen toegang verkrijgt tot de content stemt deelnemer er uitdrukkelijk mee in dat hij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 12. Online training

12.1. Er wordt pas toegang verschaft tot de content na het voldoen van het verschuldigde bedrag. Indien er in termijnen wordt betaald, wordt pas toegang verschaft na het voldoen van een eerste betaling en is Nadyura Navarro gerechtigd de toegang tot de content op te schorten tot een volgende betaling is voldaan. De betalingsverplichting blijft in een dergelijk geval wel bestaan.
12.2. Indien het aanbod wordt aanvaard en het programma online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer.
12.3. Nadyura Navarro heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een programma aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een programma aan te passen ter promotionele doeleinden.
12.4. Nadyura Navarro voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een programma.
12.5. Doordat voor het geven van het programma gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Nadyura Navarro niet garanderen dat het programma op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
12.6. Nadyura Navarro behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
12.7. Nadyura Navarro is gerechtigd de inhoud van een programma uit te breiden, te beperken of aan te passen.
12.8 Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Nadyura Navarro.
12.9. De tijdens de looptijd van het programma geleverde informatie blijven eigendom van Nadyura Navarro. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
12.10. Tijdens deelname aan een programma kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Nadyura Navarro.
12.11. Het staat Nadyura Navarro te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
12.12. Nadyura Navarro behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een programma belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 13. aansprakelijkheid

13.1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
13.2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
13.3 Indien door of in verband met verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in
begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
13.4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
13.5 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade ontstaan door derden.

Artikel 14. Auteursrecht

Het auteursrecht op de door opdrachtnemer aan de deelnemer ter beschikking gestelde materialen berust bij opdrachtnemer of diens rechtverkrijger. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het niet toegestaan het opleidings- en of cursusmateriaal en/of de verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Het materiaal mag uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever/deelnemer gebruikt worden.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tot het maken van beeldmateriaal tijdens de dienstverlening zoals de trainingen en cursussen en dit te gebruiken voor trainings- en promotieactiviteiten van opdrachtnemer. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in activiteiten van opdrachtnemer.
Het maken van geluids-, foto- of video-opnames tijdens de opleiding is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.


Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De aan de opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met opdrachtnemer. De aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens worden nimmer verstrekt aan bedrijven, personen en instellingen.

Artikel 16. Wijzigingen algemene voorwaarden

16.1. Nadyura Navarro is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is, zullen geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Rotterdam, versie november 2021